NILAI UIJAN SEMINAR PROPOSAL DAN MUNAQOSAH FAI 2024